Menu
Temmuz 2024
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cts
Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Üyelik Çeşitleri ve Koşulları

Kurumsal Üyelik

Halka açık şirketler
Halka açık şirketler için geçerli olup kurumsal üyelik sisteminde üyeler minimum 1, maksimum 3 temsilci ile temsil edilirler. Kurumsal üye temsilcileri bireysel üyelerin sahip oldukları tüm önceliklere sahip olmanın yanı sıra halka açık şirketlerin yükümlülükleri ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili konularda kurumlarını farklı hedef kitleler nezdinde temsil etme şansına sahip olmaktadırlar.

Halka açık olmayan şirketler
Halka açık olmayan şirketler ile yatırımcı ilişkileri alanında hizmet sağlayan şirketler de TÜYİD'e üye olabilirler. Bu tür üyelere TÜYİD'de çeşitli tanıtım, eğitim ve sponsorluk olanakları sağlanmaktadır.

KURUMSAL ÜYELİK KOŞULLARI:
Tüzüğümüzde TÜYİD'e Kurumsal Üye olabilme koşulları Madde 8'de belirtilmiştir;

8.2) TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN

8.2.1) Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,
8.2.2) 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
8.2.3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
8.2.4) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,
8.2.5) Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER:
Üye olmak istediğine dair yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı,
İmza Sirküleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Temsilcilerin Nüfus Suretleri, İkametgah belgesi (E-Devletten çıkarılabilinir) ve 2 Adet Fotoğrafları

KURUMSAL ÜYE AİDATLARI
Halka açık ve Halka açık olmayan şirketler
Yıllık Aidat 43.000 TL.


YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ - TÜYİD
YAPI ve KREDİ BANKASI / LEVENT ÖZEL BANKACILIK ŞUBESİ
Şube Kodu : 843
Hesap No   : 83603587
IBAN: TR72 0006 7010 0000 0083 6035 87


TÜZEL ÜYELİĞE KABUL:

Üyeliğe kabul prosedürü tüzüğümüzün ilgili maddesinde belirtilmektedir.

10.1.1.2) TÜZEL KİŞİ ASIL ÜYELER
10.1.1.2.1) Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişiliğin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış "Üyelik başvuru" formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin İkametgâh, Nüfus Suretleri ve 4 adet fotoğrafları Dernek Başkanı'na sunulur.
10.1.1.2.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir,
10.1.1.2.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine "Dernek Üye Defteri"ne işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

Bireysel Üyelik

TÜYİD faaliyetlerine bireysel olarak katılmak isteyen profesyonellere yöneliktir. Tüm üyeler, çalışma gruplarına üyelik hakkı kazanmakta, dernek yayınlarını ücretsiz olarak edinebilmekte ve dernek faaliyetlerine ücretsiz olarak katılabilmektedir. Ayrıca derneğin ücretli etkinliklerinde özel indirimlerden yararlanabilmektedir.

BİREYSEL ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER
TÜYİD Bireysel Üyelik Başvuru Formu
4 adet resim
Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah belgesi(E-Devletten çıkarılabilinir)

BİREYSEL ÜYE AİDATI
Yıllık Aidat 5.000 TL.

BANKA HESAP NUMARAMIZ
Giriş aidatlarının üyelik onayını takiben ödenmesi gerekmektedir. Aidatlarınızı aşağıda belirtilen banka hesap hesabımıza yatırabilirsiniz.

YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ - TÜYİD
YAPI ve KREDİ BANKASI / LEVENT ÖZEL BANKACILIK ŞUBESİ
Şube Kodu : 843
Hesap No   : 83603587
IBAN: TR72 0006 7010 0000 0083 6035 87

Aidat alındı belgesi ile ilgili önemli bilgi: 4 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 11.maddesi 1. paragrafında şu bilgi yer almaktadır:

"Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer." Bu çerçevede, TÜYİD'e banka aracılığıyla aidat öderken alacağınız dekontlar alındı belgesi olarak kullanılabilecek ve tarafınıza ayrıca alındı makbuzu gönderilmeyecektir.

ÜYELİK KOŞULLARI
TÜYİD'e üyelik koşulları tüzüğümüzün 2. bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.
2. BÖLÜM - ÜYELİK VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
ÜYE OLMA HAKKI,
MADDE 8: Her türlü üyelik için ortak koşul Türkiye'de yatırımcı ilişkileri alanındaki çalışmalara destek olacak niteliklere sahip olmaktır. Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

8.1) GERÇEK KİŞİ AÇISINDAN
8.1.1) Fiil ehliyetine sahip olmak,
8.1.2) Dernek ödentilerini ödememe ve katılım göstermeme gibi nedenler dışında, diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
8.1.3) Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun 3üncü maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,
8.1.4) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
8.1.5) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i maddesi çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,
8.1.6) En az üç Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak,
8.1.7) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek.

8.2) TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN
8.2.1) Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,
8.2.2) 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
8.2.3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
8.2.4) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,
8.2.5) Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

ÜYELİK TÜRÜ
MADDE 9: Derneğin üyelik türü aşağıda gösterilmiştir.
ASIL ÜYE:
Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarını haiz olması gerekmektedir. Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla beş (5) gerçek kişi Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir. Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hüküm saklıdır. Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler.

ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE 10: Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

10.1. ÜYELİĞE GİRİŞ

10.1.1 ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ

10.1.1.1. GERÇEK KİŞİ ASIL ÜYELER
10.1.1.1.1) Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış "Üyelik başvuru" formunu doldurup, 4 adet resim, Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgâh senedi ile birlikte Dernek Başkanı'na sunarlar.
10.1.1.1.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirir,
10.1.1.1.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine "Dernek Üye Defteri"ne kimliği işlenir ve "Üye Kimlik Belgesi" verilir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödenti'nin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

10.1.1.2) TÜZEL KİŞİ ASIL ÜYELER
10.1.1.2.1) Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişiliğin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış Üyelik başvuru" formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin İkametgâh, Nüfus Suretleri ve 4 adet fotoğrafları Dernek Başkanı'na sunulur.
10.1.1.2.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir,
10.1.1.2.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine "Dernek Üye Defteri"ne işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

E-Bülten Üyeliği Kaydet