Menu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

TÜYİD

YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, TÜYİD – Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği (“Dernek”) tarafından düzenlenen etkinlikler ile olağan Dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme ve tanıtım işlemleri kapsamında elde ettiğimiz kişisel verileriniz ile ilgili olarak,

hakkında Kanun’un 10’uncu maddesi çerçevesinde bilgilendirilmeniz amacıyla, Dernek tarafından hazırlanmıştır.

      I.   Veri Sorumlusu

Dernek, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olması sebebiyle “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Derneğimiz, 34-155/139  kütük numarası ile T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü (“Müdürlük”) dernekler siciline kayıtlıdır.

Kanun, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/32 ve 2018/87 sayılı kararları çerçevesinde, Derneğimizin Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

      II.   Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Dernek tarafından toplanan, tüzel kişi üyelerinin gerçek kişi temsilcilerine, gerçek kişi üyelerine, Dernek tarafından düzenlenen etkinliklere katılan gerçek kişilere ve Dernek internet sitesi vasıtasıyla Bülten üyesi olan veya Dernek ile iletişime geçen gerçek kişilere ait kişisel veriler ve söz konusu kişisel veri toplama ve işleme faaliyetlerinin yöntem ve dayanakları aşağıda sayılmaktadır:

      a)   Dernek Üyeleri

Derneğimize üye tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine ait isim, soy isim, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel kişi bünyesindeki görevi, iş telefonu numarası, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi bilgileri ve nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi ve vesikalık fotoğrafı ve Derneğimize üye gerçek kişilere ait isim, soy isim, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, görev yaptığı şirket veya kurum, söz konusu şirket veya kurumdaki görevi, iş adresi iş telefonu numarası, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, en son görev yaptığı kurum, söz konusu kurumdaki görevi ve en son bitirdiği okula ilişkin bilgiler ve nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi ve vesikalık fotoğrafı otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve veri kayıt sistemimizin bir parçası haline getirilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerin Müdürlük tarafından Derneğimizden talep edilmesi nedeniyle, sayılan kişisel verilerin Kanun’un 5/2(ç) maddesi uyarınca hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına toplanmakta ve Müdürlük’e iletilmektedir. Ayrıca, Derneğimizin idari ve teknik süreçlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi adına, topladığımız kişisel veriler Kanun’un 5/2(e) ve 5/2(f) maddeleri uyarınca hakların tesisi, kullanılması ve korunması ve veri sorumlusu sıfatıyla Derneğimizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla kopyalama, listeleme, kaydetme gibi çeşitli yöntemlerle işlenmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verilerin, yukarıda sayılan amaç dışında ve Dernek faaliyetlerinin tanıtılması veya bilgilendirme amaçlarıyla işlenmesi için Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca veri sahibinin (“İlgili Kişi”) açık rızası gereklidir. Açık rıza alınmadığı takdirde, söz konusu kişisel veriler anonim hale getirilerek işlenebilir.

Öte yandan, Derneğimize üye tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine veya Derneğimize üye gerçek kişilere ait kişisel verilerin, görev yaptıkları kurum ve kuruluşların internet sitelerinde veya Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alması halinde, söz konusu kişisel veriler Kanun’un 5/1(d) çerçevesinde alenileştirilmiş olduğundan Derneğimiz tarafından işlenebilecektir.

      b)   Etkinlik Katılımcıları

Derneğimiz üyesi olmayan ancak Derneğimiz tarafından düzenlenen etkinliklere katılım gösteren gerçek kişilere ait isim, soy isim, unvan, elektronik posta adresi, telefon numarası, katıldığı etkinlik ve etkinlik tarihine ilişkin bilgilerin, Kanun’un 5/1(c) maddesi uyarınca Dernek ile katılımcı arasında kurulan sözleşmenin ifası kapsamında etkinliğin düzenlenmesi ve Kanun’un 5/1(f) maddesi uyarınca etkinlik düzeninin sağlanması suretiyle İlgili Kişi’nin meşru menfaati için işlenmesi gerekmektedir. Etkinlik katılımcılarına ait kişisel verilerin, yukarıda sayılan amaçlar dışında ve Dernek faaliyetlerinin tanıtılması veya bilgilendirme amaçlarıyla işlenmesi için Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca İlgili Kişi’nin açık rızası gereklidir. Açık rıza alınmadığı takdirde, söz konusu kişisel veriler anonim hale getirilerek işlenebilir.

      c)   Diğer Kişiler

Derneğimiz internet sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla tarafımızla iletişime geçen gerçek kişilere ait isim, soy isim, kurum, görev ve elektronik posta adresi bilgileri elektronik ortamda ancak otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve veri kayıt sistemimize aktarılmaktadır. Derneğimiz internet sitesi üzerinden Dernek tarafından yayımlanan bültene üye olmak isteyen gerçek kişilerin ise elektronik posta adresi bilgisi elektronik ortamda ancak otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve veri kayıt sistemimize aktarılmaktadır.

Yukarıda sayılan ve Derneğimiz ile paylaşılan kişisel verilerin, anılan üyelik işlemleri ve iletilen taleplere karşılık verebilmemiz açısından, Kanun’un 5/1(c) maddesi uyarınca Dernek ile İlgili Kişi arasındaki sözleşmenin ifası kapsamında işlenmesi gerekmektedir. Öte yandan, yukarıda sayılan amaçlar dışında ve Dernek faaliyetlerinin tanıtılması veya bilgilendirme amaçlarıyla işlenmesi için Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca İlgili Kişi’nin açık rızası gereklidir. Açık rıza alınmadığı takdirde, söz konusu kişisel veriler anonim hale getirilerek işlenebilir.

      III.   Kişisel Verilerin Aktarılması

Dernek tarafından toplanan kişisel veriler, düzenlenen etkinliklere katılım veya tanıtım ve bilgilendirme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’un 5/1(c) maddesi uyarınca Dernek ile İlgili Kişi arasındaki sözleşmenin ifası kapsamında mekan sağlayıcı, tanıtım işlemleri hizmet sağlayıcısı veya diğer hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir.

Dernek tarafından toplanan kişisel verilerin, Dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde yer alan sunucu veya konuşmacılarla paylaşılması için İlgili Kişi’nin açık rızası gereklidir. Açık rıza alınmadığı takdirde, söz konusu kişisel veriler anonim hale getirilerek aktarılabilir.

      IV.   İlgili Kişinin Hakları

  1. İlgili Kişiler, Derneğimize başvurarak kendileri ile ilgili:
  2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  3. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  8. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Söz konusu taleplere ilişkin başvurular, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya İlgili Kişi tarafından Derneğimize daha önce bildirilen ve veri kayıt sistemimizde bulunan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca Derneğimize iletilir.

İlgili Kişiler’in talepleri, aşağıdaki iletişim kanallar üzerinden Derneğimize iletilebilir:

Adres                          : Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center Çarşı Apt. No:4 Kat: -2 Nart Eofis, Levent, Şişli / İstanbul

Telefon                       : 0 (212) 970 21 68

Faks                            : 0 (212) 284 69 99

Elektronik Posta        : info@tuyid.org

      V.   Ticari Elektronik İletiler

Dernek üyeliği, etkinliklere katılım veya Derneğimiz internet sitesi üzerinden kişisel verilerin tarafımızla paylaşılması halinde İlgili Kişi, tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla Derneğimiz’den ticari elektronik ileti almayı kabul etmiş sayılır. İlgili Kişi’nin her zaman elektronik ticari ileti almayı reddetme hakkı bulunmaktadır. Reddetme hakkının kullanılması için, yukarıda sayılan iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla Derneğimiz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

E-Bülten Üyeliği Kaydet